Umiejętności niezbędne na przyszłym rynku pracy

Świat pracy ulega ciągłym zmianom. Czasami zachodzą one w sposób bardzo stopniowy, i nie jesteśmy nawet ich świadomi w naszym życiu i codziennej pracy. Z drugiej jednak strony spotykamy się również z tendencją skokową, często spowodowaną nagłymi lub niekontrolowanymi zmianami, które przyczyniły się do szybszego rozwoju. Konkretnym tego przykładem jest pandemia COVID-19 lub rozwój narzędzi sztucznej inteligencji, które skłaniają nas do większej elastyczności, rozwijają zdolność dostosowywania się, radzenia sobie ze stresem i szybkiego uczenia się z wykorzystaniem nowych technologii. Te jak i wiele innych umiejętności należą do tych, które będą musiały być doskonalone i rozwijane na coraz wyższym poziomie.

Czemu służy nabywanie nowych umiejętności?

Przed stwierdzeniem, które umiejętności będą musiały być doskonalone na rynku pracy, dobrze jest zrozumieć, z jakiego powodu tak ważne jest zdobywanie nowych umiejętności. 

Jest rzeczą oczywistą, iż nowe umiejętności wzmocnią naszą pozycję na rynku pracy i otworzą drogę do lepszych perspektyw zawodowych, a także okażą się pomocne w wielu innych aspektach, czyli:

  • większej odporności, lepszej kondycji zdrowia psychicznego, przy regulowaniu własnych emocji, lepszym zrozumieniu innych, ograniczeniu stresu i budowaniu zdrowych relacji;
  • większej skuteczności, zdolności do współpracy i lepszej pracy zespołowej;
  • spojrzeniu na inne perspektywy i poszerzeniu naszych horyzontów;
  • lepszej pracy w różnych środowiskach i warunkach;
  • zapewnieniu wartości dodanej wykraczającej poza automatyzację i sztuczne systemy uczenia się.

Z kluczowych ustaleń zawartych w “The Future of Jobs Report 2020” wynika, że do 2025 r. 50 % wszystkich pracowników będzie wymagało przekwalifikowania. Spodziewamy się, iż 40 % podstawowych umiejętności pracowników ulegnie zmianie w ciągu najbliższych 5 lat. Wskaźnik automatyzacji będzie w dalszym ciągu rósł, podobnie jak w przypadku cyfryzacji wywołanej pandemią COVID-19 przez 84 % przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu (291 odzewu ze strony przedsiębiorstw światowych, reprezentujących ponad 7,7 mln pracowników na całym świecie).

Sztuczna inteligencja a człowiek – które umiejętności przyczynią się do naszej konkurencyjności?

Różne źródła podają zestawy i opisy umiejętności kluczowych, koniecznych do nabycia, aby być w stanie dostosować się do nowych technologii i globalnych tendencji. Wśród nich często pojawiają się umiejętności takie jak zdolność przystosowawcza, krytyczne myślenie, kreatywność, inteligencja emocjonalna, umiejętności cyfrowe i ustawiczne uczenie się. Mimo, iż obserwujemy szybki rozwój technologii, istnieje przekonanie, iż umiejętność komunikacji, empatia i radzenie sobie z różnymi typami osobowości nie będą już cenione w przyszłości. Jest wręcz przeciwnie -umiejętności te będą stanowić konkurencję dla sztucznej inteligencji, stającej w szrankach z ludźmi w kilku branżach.

Jakie jest 10 najważniejszych umiejętności 2025 r.?

W ‘The Future of Jobs Report 2010’ podano listę 10 najważniejszych umiejętności 2025 r. podzielonych na cztery kategorie związane z: rozwiązywaniem problemów, samodzielnym zarządzaniem, współpracą z ludźmi oraz wykorzystaniem i rozwojem technologii. Po dokładniejszej analizie, oczywiste jest, iż wiele z tych umiejętności wiąże się przede wszystkim z rozwojem bardziej złożonych procesów poznawczych związanych z zaawansowanymi technologiami. Z drugiej strony, do równie ważnych umiejętności należą kreatywność, inicjatywa, przywództwo, wpływ na społeczeństwo, odporność i zdolność do radzenia sobie ze stresem, co uwypukla fakt, iż ludzie nie są maszynami. Potwierdza to również „McKinsey Global Institute Report” (2021), w którym wykazano, że ludzie będą musieli nabyć więcej umiejętności społecznych, emocjonalnych i technologicznych, aby wykonywać lepiej opłacane zawody. Jednocześnie nie możemy zapominać, że istnieje wiele społeczeństw, których obywatele nadal zmagają się z podstawowymi umiejętnościami czytania i pisania. Nawet w Europie co piąta osoba przejawia trudności z czytaniem i pisaniem, a jeszcze większa liczba osób ma niewystarczające umiejętności matematyczne i cyfrowe. Ponadto, tylko 4 na 10 dorosłych podejmuje dalszą naukę.

Link do zdjęcia: https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/

Podsumowując, jest rzeczą oczywistą, iż nabywanie nowych umiejętności stanie się nieuniknione, aby dotrzymać kroku zmianom zachodzącym na rynku pracy. Z tego też powodu należy być otwartym i gotowym na to, co dzieje się wokół nas.

Odniesienia:

WORLD ECONOMIC FORUM. The Future of Jobs Report 2020. October 2020. Dostępne pod adresem: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/

LUND SUSAN at al. The future of work after COVID-19. McKinsey Global Institute, February 2021.

Autor: Team AVITEUM, Prague / Czech Republic

Niniejszy tekst został opublikowany na warunkach licencji Creative Commons: CC BY-SA 2.0. Imię i nazwisko autora jest następujące: CC BY-SA 2.0, Autor: Team AVITEUM, źródło finansowania: Program Unii Europejskiej Erasmus+ na rzecz Edukacji Dorosłych. Tekst i materiały mogą być powielane, rozpowszechniane, publicznie udostępniane, udostępniane i adaptowane pod następującymi warunkami: W każdym przypadku należy opublikować nazwisko autora, licencję oraz adres strony internetowej oryginalnego źródła.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania niniejszej publikacji nie stanowi aprobaty dla jej treści, która odzwierciedla jedynie poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.