Rola managera w dobie pandemii COVID-19

Dr Sylwia Skrzypek-Ahmed

Gospodarki na całym świecie, w tym Polska, zmagają się ze skutkami trwającej pandemii koronawirusa. Spowodowany nim kryzys wpływa m.in. na rynek pracy. W ciągu ostatnich kilku lat warunki pracy w wielu instytucjach uległy zmianie. Wielu kierowników stanęło w obliczu wyzwania, jakim jest przystosowanie się do nowych warunków. Tradycyjne kontakty między kierownikiem a pracownikiem zniknęły, co spowodowało i nadal powoduje wiele problemów. Wielu kierowników nie było w żaden sposób przygotowanych do zdalnego zarządzania zespołem, co spowodowało wiele trudności. Według sprawozdania Deloitte „Global Human Capital Trends 2021” 21 % przedsiębiorstw na całym świecie i 12 % na rynku krajowym nie było przygotowanych na nadchodzące wyzwania związane z lockdownami.

Na poprawny i etyczny charakter przedsiębiorstwa, a także na zachowanie etyczne pracowników w znacznym stopniu wpływa kadra kierownicza zatrudniana przez firmę. To właśnie na tych osobach spoczywa odpowiedzialność, co wynika z faktu, że pracujący zgodnie z zasadami etyki i spełniający wymagania kierownik musi najpierw sam nauczyć się i prezentować właściwe podejście etyczne, po to by mógł właściwie stawiać różne zadania swoim podwładnym. W związku z tym można stwierdzić, że kierownik musi opracować własną filozofię działań etycznych. Tylko wtedy może skupić się na wykonywaniu różnych zadań, wynikających z zajmowanego stanowiska. To dość istotne, gdyż funkcja kierownika jest uznawana za wielozadaniową, której nie powierza się jednak szczególnych funkcji. Wynika to z powszechnego przekonania, iż osoba zajmująca takie stanowisko musi być odpowiedzialna za cały zespół pracowników, a tym samym dostosować swoją pracę do obecnych, ale również stale zmieniających się potrzeb organizacji. Należy również zwrócić uwagę na potrzeby i możliwości samych pracowników, ponieważ to oni są zespołem odpowiedzialnym za rozwój całego przedsiębiorstwa.

Nowoczesny kierownik musi codziennie pełnić wiele różnych ról. Staje się mediatorem, pomocnikiem, ale także osobą, która zwraca uwagę pracowników na popełniane przez nich błędy. Wszystkie te działania muszą być jednak podporządkowane deklarowanej strategii przedsiębiorstwa i wyznaczonym mu celom. W związku z tym osoba pełniąca funkcję kierownika jest odpowiedzialna zarówno za wywiązywanie się ze swoich obowiązków, jak i za obowiązki pracowników. Musi wykazać się odpowiednim zachowaniem, postawą i zaangażowaniem, udowadniając, iż jest w stanie spełnić wszelkie wymogi i napotkane trudności, a dzięki temu przedsiębiorstwo, w którym pracuje, funkcjonuje bez zarzutu. Nie jest to zadanie łatwe do wykonania, ponieważ osoba zajmująca stanowisko kierownicze musi angażować się w wiele spraw i obowiązków oraz mierzyć się z krytyką ze strony pracodawcy i innych pracowników. W związku z tym rolę tę pełnią głównie osoby o silnej osobowości, pewne swoich kompetencji zawodowych i komunikacyjnych, zwłaszcza w czasach kryzysu, takiego jak pandemia COVID-19.

Czas epidemii i przejście niektórych pracowników na tryb pracy zdalnej pokazały, jakie podejście powinni prezentować kierownicy w stosunku do swoich pracowników. Preferowane podejście to podejście indywidualne i elastyczne, a jednocześnie skupiające się na rozliczaniu pracowników z zadań. Skupianie się na wynikach pracy daje lepszy efekt niż kontrola. Wydaje się, że kluczem do sukcesu jest atmosfera wzajemnego zaufania, w której kierownik pociąga pracownika do odpowiedzialności tylko wtedy, gdy wyniki jego działań są niezadowalające. Dobry kierownik powinien słuchać potrzeb pracowników i odpowiadać na nie, oferując także wsparcie. Warto zauważyć, że wiele branż i przedsiębiorstw nie może sobie pozwolić na pracę zdalną. Również w takiej sytuacji najważniejszym wyzwaniem dla osoby zarządzającej jest budowanie atmosfery wzajemnego zaufania. Niezwykle istotną kwestią jest przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, dbanie o własne zdrowie i zdrowie współpracowników, a także wzajemna odpowiedzialność.

W obliczu wielu wyzwań w dzisiejszym świecie ważne jest, aby nowoczesny manager postrzegał swoją karierę jako drogę do osiągnięcia doskonałości zawodowej w celu osiągnięcia pełnego zadowolenia z życia zawodowego. Kluczowe znaczenie ma zarządzanie zespołem pracowników w taki sposób, aby umożliwić im dostosowanie się do nowych warunków, a także potencjalne przekwalifikowanie.

Autor: Sylwia Skrzypek-Ahmed, PhD, WSEI university Lublin / Poland

This text is published under the terms of the Creative Commons License: CC BY-SA 2.0. The name of the author shall be as follows: CC BY-SA 2.0, Author: Sylwia Skrzypek-Ahmed, funding source: Erasmus+ Programme for Adult Education of the European Union. The text and materials may be reproduced, distributed, made publicly available, shared and adapted under the following conditions: W każdym przypadku należy opublikować nazwisko autora, licencję, jak również adres strony internetowej oryginalnego źródła.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania niniejszej publikacji nie stanowi aprobaty dla jej treści, która odzwierciedla jedynie poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.