Lista 10 najważniejszych zawodów przyszłości w Unii Europejskiej

 Specjalista ds. IT

Zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie IT już w obecnej chwili jest ogromne. Szybki rozwój technologii oznacza, że w najbliższej przyszłości na rynku pojawią się zupełnie nowe miejsca pracy. Obecnie najbardziej dochodowe stanowiska w tej branży to m.in. programiści Java, doświadczeni programiści lub architekci IT. W nadchodzących latach na znaczeniu zyskają stanowiska związane z rozwojem gier i aplikacji komputerowych, tworzeniem rzeczywistości wirtualnej lub rozwojem sztucznej inteligencji.

Biotechnolog

Rozwój medycyny, farmakologii i ochrony środowiska generuje coraz więcej miejsc pracy. Należy również pamiętać o niewielkiej konkurencji w tym zawodzie, w związku z czym wynagrodzenie powinno szybko wzrastać. Czym zajmuje się biotechnolog? Opracowuje technologie wykorzystujące substancje organiczne w różnych gałęziach przemysłu.

Logistyka

Jest to już jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów. Specjaliści w dziedzinie logistyki są potrzebni nie tylko w dziedzinie transportu, ale również w budownictwie, przemyśle samochodowym, elektronicznym lub energetycznym. Logistyk znajdzie pracę wszędzie tam, gdzie odbywa się produkcja i sprzedaż. Czym się zajmuje? Przede wszystkim jest odpowiedzialny za planowanie i nadzorowanie procesu produkcji, transportu i dystrybucji towarów.

Inżynier elektrotechnik

Zatrudnienie w tej grupie zawodowej wzrośnie o 35 % w latach 2012–2022. Inżynier elektrotechnik może znaleźć zatrudnienie m.in. w dziedzinie elektrotechniki, elektroniki, systemów sterowania, telekomunikacji lub informatyki. Świetlana przyszłość tego zawodu jest nierozerwalnie związana z szybkim rozwojem technologii i jej wszechstronnością.

Lekarz/pracownik służby zdrowia

Wśród lekarzy lub pielęgniarek stopa bezrobocia jest bardzo niska. Polacy są coraz bardziej aktywni fizycznie i dbają o wygląd, tak więc na znaczeniu zyskają takie zawody jak chirurg medycyny estetycznej lub fizjoterapeuta. Popularność zyskują również usługi psychologów i psychoterapeutów. W najbliższej przyszłości mogą pojawić się nowe zawody, takie jak telechirurgia lub dotrzymywanie opieki osobom starszym.

Trener/Dietetyk – specjalista od spraw żywieniowych

Coraz więcej osób uprawia sport, interesuje się zdrowym stylem życia i zdrową dietą. Chcemy po prostu dobrze wyglądać i czuć się coraz lepiej. Z czasem zawody indywidualnego trenera i dietetyka będą ze sobą powiązane, w związku z czym warto rozwijać się jednocześnie w tych dwóch dziedzinach. Pamiętajmy również, że nasze społeczeństwo starzeje się, w związku z tym prawdopodobnie na rynku zaczną pojawiać się zawody takie jak trener osób starszych.

Specjalista ds. finansowych/osobisty doradca ds. finansów

Wraz z rosnącą świadomością finansową, a także obawami dotyczącymi obecnego systemu emerytalnego, rośnie popularność różnych rodzajów doradców finansowych (np. związanych z  emeryturą, inwestycjami, podatkami, ubezpieczeniami). Według prognoz w latach 2012–2022 popyt na pracowników w tej branży wzrośnie nawet o 43 proc.!

Analityk dużych zbiorów danych (Big Data)/naukowiec ds. danych

Harvard Business Review określił zawód analityka dużych zbiorów danych „najbardziej seksownym zawodem XXI wieku”. Nic dziwnego – obecnie przedsiębiorstwa gromadzą ogromne ilości danych, których analiza ma często kluczowe znaczenie dla rozwoju biznesu. Tak zwani naukowcy ds. danych powinni przede wszystkim posiadać wiedzę z dziedziny ekonomii, matematyki i statystyki. Ich praca polega na analizie danych i proponowaniu określonych decyzji i rozwiązań na nich opartych.

Grafik komputerowy

W zawodzie tym najbardziej pożądane będą osoby niesamowicie kreatywne z uwagi na fakt, iż to właśnie projekt strony internetowej lub okładki książki może decydować o sukcesie lub niepowodzeniu sprzedaży. Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracodawcy będą szukać osób, które mogą sprawić, że ich książki lub strony internetowe staną się rozpoznawalne. Dni, w których produkt musiał być funkcjonalny, a nie atrakcyjny, przeszły już do historii. Obecnie przedsiębiorstwa próbują przyciągnąć uwagę klientów właśnie za pomocą grafiki.

Pracownik naukowy

Jest to kolejny zawód, który obecnie jest znacznie bardziej ceniony na Zachodzie. Polska wciąż pozostaje w tyle, ale szybki postęp technologiczny sprawi, że pracownicy naukowi będą mieli kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju. W przyszłości najbardziej poszukiwani będą naukowcy w dziedzinach takich jak matematyka, chemia, fizyka czy inżynieria. To dzięki ich badaniom na rynku pojawią się nowe technologie i wynalazki, usługi medyczne, leki lub sposoby pozyskiwania energii.

Bibliografia:

Rynek pracy, https://mfiles.pl/pl/index.php/Rynek_pracy, dostęp 24.05.2022. 2 Przyczyny zmian – pod wpływem jakich czynników zmieni się rynek pracy? epale.ec.europa.eu, dostęp 28.04.2022. 3 Toffler A. (2006), Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań; 

Toffler A. (2007), Szok przyszłości, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań. 4 WEF (2020), 

The Future of Jobs Report 2020 https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf, dostęp 20.04.2022. 

OECD (2019) https://www.oecd.org/forum/issues/forum-2016-issues-the-future-of-education.htm dostęp 20.04.2022.

McKinsey Global Institute (2017) A Future That Works: Automation, Employment, and Productivity https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Digital%20Disruption/Harnessi ng%20automation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works-Executivesummary.ashx, dostęp 20.04.2022. 

Europejski Fundusz Leasingowy. Grupa Crédit Agricole (2019) Które zawody mogą zniknąć w najbliższej przyszłości? https://www.efl.pl/pl/biznes-i-ty/artykuly/ktore-zawody-moga-zniknac-wnajblizszej-przyszlosci, dostęp 20.04.2022. 8 https://pl.beincrypto.com/metaverse-nasza-praca-w-przyszlosci/, dostęp 28.04.2022

Biotechnologist

With the development of medicine, pharmacology and environmental protection, there will be more and more jobs. It should also be remembered that there is little competition in this profession, so the rates for candidates should increase rapidly. What does a biotechnologist do? S/he develops technologies that make use of organic substances in various industries.

Logistician

This is already one of the most sought-after professions. Logistics specialists are needed not only in transportation, but also in construction, automotive, electronics or energy. A logistician will find work wherever production and sales occur. What does he or she do? First of all, he is responsible for planning and supervising the production process, transportation and distribution of goods.

Electro-technology engineer

Employment in this occupational group will increase by 35 percent from 2012 to 2022. An electrical engineering engineer may work in electrical engineering, electronics, as well as instrumentation, telecommunications or computer engineering, among other fields. The bright future of this profession is inextricably linked to the rapid development of technology and its versatility.

Physician/Healthcare Worker

Among doctors or nurses, the unemployment rate is very low. Poles are increasingly keen on sports and taking care of their appearance, so professions such as aesthetic medicine surgeon or physiotherapist will gain in importance. The services of psychologists and psychotherapists are also gaining popularity. New professions such as tele-surgeon or companion for the elderly may emerge in the near future.

Trainer/Dietitian – nutritionist

More and more people are playing sports, interested in healthy lifestyles, diets. We simply want to look and feel better and better. In time, the professions of personal trainer and nutritionist will intersect, so it is worthwhile to develop simultaneously in these two fields. Let’s also remember that our population is aging. Therefore, professions such as trainer for the elderly are likely to begin to emerge.

Financial specialist / personal finance advisor

With increasing financial awareness, as well as concerns about the current pension system, various types of financial advisors (e.g., pension, investment, tax, insurance) will become increasingly popular. According to forecasts, from 2012 to 2022, the demand for employees in this industry will increase by as much as 43 percent!

Big data analyst / data scientist

Harvard Business Review called the profession of big data analyst „the sexiest profession of the 21st century.” Hardly surprising – nowadays companies collect huge amounts of data, the analysis of which is often crucial for business development. So-called data scientists, first of all, should have knowledge of economics, mathematics and statistics. Their work involves analyzing data and suggesting certain decisions and solutions based on it.

Computer graphic designer

In this profession, the most profitable people will be those who can be very creative. After all, it is the design of a website or a book cover that can determine sales success or failure. In an increasingly competitive market, employers will be looking for people who can make them stand out. The days when a product had to be functional, not pretty, are history. Nowadays, companies are trying to attract customers’ attention precisely with captivating graphics.

Research worker

This is another profession that, for the time being, is much more valued in the West. Poland has a lot of catching up to do, but rapid advances in technology will make research workers crucial for further development. In the future, scientists in fields such as mathematics, chemistry, physics or engineering will benefit the most. It is thanks to their research that new technologies and inventions, medical services, medicines or ways to obtain energy will appear on the market.

Bibliography

Rynek pracy, https://mfiles.pl/pl/index.php/Rynek_pracy, dostęp 24.05.2022. 2 Przyczyny zmian – pod wpływem jakich czynników zmieni się rynek pracy? epale.ec.europa.eu, dostęp 28.04.2022. 3 Toffler A. (2006), Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań;

Toffler A. (2007), Szok przyszłości, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań. 4 WEF (2020),

The Future of Jobs Report 2020 https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf, dostęp 20.04.2022.

OECD (2019) https://www.oecd.org/forum/issues/forum-2016-issues-the-future-of-education.htm dostęp 20.04.2022.

McKinsey Global Institute (2017) A Future That Works: Automation, Employment, and Productivity https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Digital%20Disruption/Harnessi ng%20automation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works-Executivesummary.ashx, dostęp 20.04.2022.

Europejski Fundusz Leasingowy. Grupa Crédit Agricole (2019) Które zawody mogą zniknąć w najbliższej przyszłości? https://www.efl.pl/pl/biznes-i-ty/artykuly/ktore-zawody-moga-zniknac-wnajblizszej-przyszlosci, dostęp 20.04.2022. 8 https://pl.beincrypto.com/metaverse-nasza-praca-w-przyszlosci/, dostęp 28.04.2022

 

Author: Tomasz Wołowiec, PhD, WSEI university Lublin / Poland

This text is published under the terms of the Creative Commons License: CC BY-SA 2.0. The name of the author shall be as follows: CC BY-SA 2.0, Author: Tomasz Wołowiec, PhD, funding source: Erasmus+ Programme for Adult Education of the European Union. The text and materials may be reproduced, distributed, made publicly available, shared and adapted under the following conditions: In any case shall the name of the author, the license as well as the website’s address of the original source be published.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.