Odolnost jako klíč ke zvládání turbulentních změn?

Odolnost je pojem, který se používá v mnoha různých oborech, včetně psychologie, ekonomie, ekologie, zdravotnictví, sociologie nebo inženýrství. Existuje mnoho zdrojů včetně akademických časopisů, mezinárodních politik, diskurzů, vědeckých studií i svépomocných knih, které se zabývají odolností a uznávají její rostoucí význam. 

Pojem resilience je také stále častěji zmiňován v souvislosti se změnami na trhu práce, které se odehrávají kolem nás a kterým se nelze vyhnout. Globální pandemie Covid-19 přinesla řadu nejistot, se kterými se musí každý z nás vyrovnat. Zatímco tvorba pracovních míst se zpomaluje, jejich likvidace se zrychluje. Podle studie Future of Jobs Report 2020 Světového ekonomického fóra, která byla zveřejněna v říjnu 2020, může být do roku 2025 nahrazeno 85 milionů pracovních míst v důsledku změny dělby práce mezi lidmi a stroji. Takové vyhlídky kladou značné nároky na naši schopnost pružně se přizpůsobovat změnám a pracovat s nimi. A odolnost nám v tom může pomoci. Podívejme se tedy, jak je odolnost chápána v různých oborech, abychom lépe pochopili její koncept a význam:

Různá pojetí odolnosti

 1. Psychologická odolnost: V psychologii je odolnost chápána jako schopnost přizpůsobit se a zvládnout nepřízeň osudu, trauma nebo stres zdravým a produktivním způsobem.
 2. Fyzická odolnost: schopnost lidského těla odolávat fyzickému stresu, jako je nemoc nebo zranění.
 3. Ekonomická odolnost: schopnost systému nebo organizace odolávat ekonomickým šokům, jako je recese nebo volatilita trhu, a zotavit se z nich.
 4. Odolnost komunity: schopnost komunity přizpůsobit se a zotavit se z rušivých událostí, jako jsou přírodní katastrofy nebo hospodářský pokles.
 5. Ekologická odolnost: schopnost ekosystému zotavit se z poruch nebo stresových faktorů, jako je změna klimatu nebo odlesňování.

Jak vidíte, všechny tyto pojmy mají jedno společné. Je to schopnost přizpůsobit se, vyrovnat se, odolat nebo se zotavit ze změn, které nelze zcela ovlivnit. A tato schopnost bude stále důležitější, protože tempo změn, které se dějí kolem nás a které nelze kontrolovat, se bude stále zvyšovat.

S jakými nejčastějšími stresory se musíme v každodenním pracovním životě potýkat?

Rychle probíhající změny v našem okolí na nás vyvíjejí stále větší tlak. Schopnost zvládat takový tlak a budovat naši odolnost proto získává stále větší pozornost. Podle průzkumu Deloitte Global 2022 Gen Z a Millennial Survey 46 % příslušníků generace Z a 38 % příslušníků milénia uvedlo, že se většinu času cítí ve stresu. Míra stresu a úzkosti je vyšší u žen – vysokou míru stresu pociťuje 53 % žen z generace Z a 39 % mužů z generace Z a 41 % žen z generace mileniálů a 36 % mužů z generace mileniálů. Tyto úrovně zůstávají v posledních několika letech (2020-2022) poměrně konstantní. Mezi hlavní faktory, které přispívají ke stresu, patří dlouhodobá finanční situace, každodenní finance, zdraví a blaho členů rodiny, obavy o duševní zdraví a rodinné a osobní vztahy.

Kromě toho 46 % příslušníků generace Z a 45 % příslušníků milénia uvedlo, že se cítí vyhořelí v důsledku intenzivní a náročné povahy jejich pracovního prostředí. Více než dvě pětiny respondentů také uvedly, že někteří z jejich kolegů v nedávné době opustili jejich organizaci kvůli vyhoření. Obě generace sice připustily, že jejich organizace se nyní více zaměřují na duševní zdraví, ale hmatatelné pozitivní změny nejsou vždy viditelné. Tyto výsledky potvrzují, že budování naší odolnosti se stává více než nezbytným pro zvýšení naší adaptability.

Jak můžeme rozvíjet odolnost, abychom byli lépe připraveni na změny?

Odolnost může být na trhu práce velmi prospěšná, a to hned několika způsoby. Zaprvé může jednotlivcům pomoci vyrovnat se s výzvami a neúspěchy, které se na pracovišti často objevují. Odolní pracovníci jsou lépe připraveni se těmto situacím přizpůsobit, udržet si motivaci a produktivitu. 

Podle Roba Crosse (HARWARD BUSINESS REVIEW, 2021) patří mezi hlavní vztahové zdroje odolnosti:

 • Empatie – vazby, které poskytují empatickou podporu, takže se můžeme zbavit negativních emocí;
 • Pracovní nápor – spojení, která nám pomáhají přesouvat práci nebo zvládat nápory;
 • Politika – spojení, která nám pomáhají dát smysl lidem politiky v dané situaci;
 • Pushback – spojení, která nám pomáhají nalézt sebedůvěru, abychom se dokázali prosadit a prosadit se;
 • Vize – spojení, která nám pomáhají vidět cestu vpřed;
 • Perspektiva – spojení, která nám pomáhají udržet si nadhled, když dojde k neúspěchu;
 • Účel – spojení, která nám připomínají účel nebo smysl naší práce;
 • Humor – spojení, která nám pomáhají zasmát se sami sobě a situaci.

Rozvíjením těchto zdrojů tedy budeme také posilovat svou odolnost a duševní pohodu, abychom mohli využít příležitostí k růstu a objevování svého potenciálu. 

Budování odolnosti není jen individuálním úkolem, ale také kolektivní odpovědností. Také zaměstnavatelé a osoby s rozhodovací pravomocí mohou významně ovlivnit pracovní prostředí směrem k větší odolnosti. Průzkum společnosti Deloitte zdůrazňuje několik poznatků pro vedoucí pracovníky, mimo jiné:

 • podpora jednotlivců, kteří se potýkají s ekonomickou nejistotou a finančním stresem,
 • posílení postavení lidí, aby mohli vést a řídit změny, 
 • zavádění hybridních pracovních strategií, 
 • upřednostňování opatření v oblasti klimatu,
 • podpora lepšího duševního zdraví na pracovišti poskytováním zdrojů, poradenství nebo terapie.

Odkazy:

WORLD ECONOMIC FORUM. The Future of Jobs Report 2020. Říjen 2020. Dostupné z: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/

DELOITTE. The Deloitte Global 2022 Gen Z and Millennial Survey (Deloitte, 2022). Dostupné z: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/deloitte-2022-genz-millennial-survey.pdf

CROSS, R. et all. The Secret to Building Resilience (HARWARD BUSINESS REVIEW, 2021). Dostupné z: https://hbr.org/2021/01/the-secret-to-building-resilience

Autor: Zdenka Havrlikova, AVITEUM, Prague / Czech Republic

Tento text je publikován za podmínek licence Creative Commons: CC BY-SA 2.0. Jméno autora je následující: CC BY-SA 2.0, Autor: Sophia Bickhardt, zdroj financování: Program Evropské unie pro vzdělávání dospělých Erasmus+. Text a materiály mohou být reprodukovány, distribuovány, veřejně zpřístupňovány, sdíleny a upravovány za následujících podmínek: V každém případě musí být zveřejněno jméno autora, licence a webová adresa původního zdroje.

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s jejím obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli použití informací v ní obsažených.