Kariérní poradenství v kostce

Hledali jste někdy pomoc kariérního poradce nebo poradkyně? Víte, co vlastně dělá kariérový poradce? Jak vám může pomoci při volbě povolání a při jeho změně? S jakými teoriemi pracují kariéroví průvodci, kteří vás provázejí na vaší cestě?

Pochopení role kariérového průvodce

Co vlastně znamená pojem „kariérové poradenství“? Když hovoříme o kariérové podpoře, používáme různé pojmy, např. „kariérové poradenství“, „kariérový rozvoj“, „profesní poradenství“, „profesní orientace“, „kariérové informace a poradenství“. Tyto pojmy se vztahují k různorodým činnostem, které jsou nabízeny na pomoc lidem v jejich kariéře, a lze je zahrnout do jednoho pojmu s názvem „kariérové poradenství a poradenství“. 

Služby kariérového poradenství

Kariérový poradce může nabízet širokou škálu podpory nebo se specializovat na určitou oblast. Nejběžnější služby zahrnují poskytování kariérových informací, hodnocení dovedností, rozvoj dovedností v oblasti řízení kariéry, osobní poradenství nebo koučování. Kariérové poradenství může být přínosné zejména tehdy, když se nacházíte na křižovatce své kariéry, když procházíte kariérní změnou nebo kariérním posunem, když začínáte kariéru v nové zemi nebo když chcete kariérně růst. Kariérové poradenství je poskytováno v různých zařízeních, jako jsou úřady práce, školy, nevládní organizace, školicí střediska atd. nebo jednotlivci.

Výhody kariérového poradenství

Kariérové poradenství může přinést řadu výhod jak mladým lidem, kteří se na svou kariéru připravují, tak i těm, kteří již mají mnoho zkušeností, nebo těm, kteří jsou na trhu práce v nevýhodném postavení. Mezi tyto přínosy patří např:

  • zvýšení povědomí o různých možnostech kariéry
  • pochopení požadavků na různé kariérní cesty
  • získání dovedností a kompetencí potřebných pro určitá povolání
  • zvýšení motivace, zlepšení pracovních návyků, ověření dovedností
  • orientace ve vlastní kariéře a její pochopení

Pro zájemce o více informací

Pokud si přejete prostudovat podrobnější informace o různých kariérových modelech, metodách, přístupech a teoriích, můžete se blíže seznámit s těmito teoriemi:

  1. Rané teorie (počínaje počátkem 20. století) se zaměřovaly především na obsah, na individuální faktory, které formují jedince (osobní vlastnosti, schopnosti, zájmy, hodnoty atd.). Tyto teorie vnímaly kariérové rozhodování jako jediný statický akt (představitelé: Parsons, Holland, Bordin, Brown aj.).
  2. Od padesátých let 20. století byla větší pozornost věnována procesně orientovaným faktorům. Nově vzniklé teorie začaly chápat kariérní vývoj jako dynamický proces zahrnující řadu rozhodnutí (zástupci: Ginzberg, Super, Gottfredson, Miller-Tiedeman a Tiedeman).
  3. Syntetický přístup přináší teorie, které pracují jak s obsahem, tak s procesem. Následující teorie pracují s kontextem a změnou (Krumboltz, sociálně kognitivní teorie kariéry neboli SCCT, teorie kognitivního zpracování informací neboli CIP a kontextualizovaný přístup).
  4. Významný příspěvek k pochopení kariérového vývoje v existujících sociálních podmínkách přináší konstruktivistická perspektiva (Savickas, Peavy). Inspirovat se můžeme také systemickým přístupem (systemické koučování) a přístupy založenými na silných stránkách.

Inspiraci můžete čerpat také z níže uvedené literatury.

Odkazy: 

OECD. Investing in career guidance. 2019. Dostupné z: https://www.oecd.org/education/career-readiness/Investing%20in%20Career%20Guidance_en.pdf

PEAVY, V. Sociodynamic counselling. A constructivist perspective. DZS pro Centrum Euroguidance, Praha 2013. ISBN 978-80-87335-55-0

AMUNDSON, N. E. Active Engagement: the “being“ and “doing“ of career counselling. Ed. 3. Ergon Communications, Canada 2009. ISBN 978-0-9684345-8-1

PATTON, W., MCMAHON M. Career Development and Systems Theory. Connecting Theory and Practice. Second Edition. Sense Publishers, Rotterdam 2006. ISBN 90-77874-13-5

HOLAHAN, C. J. et al. Coping, stress resistance, and growth: Conceptualizing adaptive functioning. In: Handbook of coping: Theory, research, applications. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1996.

Photo by Mockup Graphics on Unsplash https://unsplash.com/de/fotos/QOpX1O-Mcew

Autor: Team AVITEUM, Prague / Czech Republic

This text is published under the terms of the Creative Commons License: CC BY-SA 2.0. The name of the author shall be as follows: CC BY-SA 2.0, Author: Team AVITEUM, funding source: Erasmus+ Programme for Adult Education of the European Union. The text and materials may be reproduced, distributed, made publicly available, shared and adapted under the following conditions: In any case shall the name of the author, the license as well as the website’s address of the original source be published.

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s jejím obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli použití informací v ní obsažených.