Kariérní přechody a jak jim porozumět

Vnímání kariérní dráhy jako lineární profesní zkušenosti je již dlouho mýtem. Naše kariéra je často cestou oklik, couvání, přeskakování a hledání. Kariérní dráha není ovlivněna pouze našimi vlastními rozhodnutími; je určována řadou vnějších okolností. Kariérní přechod je chápán jako proces zkoumání, objevování a přechodu do nového povolání nebo na jinou kariérní dráhu. Zvládnout kariérní přechod vyžaduje být na takovou situaci připraven. Pandemie COVID-19, nástup automatizace a robotizace a široké rozšíření umělé inteligence měly a mají na trh práce zásadní vliv. Na jedné straně mnoho pracovních pozic zastarává, na druhé straně po nově vznikajících profesích roste poptávka. Změny jsou nevyhnutelné, a proto dochází i ke kariérním přechodům.

Kariérní přechody versus kariérní posuny a kariérní změny

Při bližším pohledu na kariérní přechody se můžete setkat s několika pojmy, jako je přechod, posun nebo změna. Jejich správné pochopení vám může pomoci lépe se orientovat na vaší kariérní cestě:

  1. Kariérní přechod: Kariérní přechod se běžně používá v širším kontextu, který zahrnuje jakoukoli významnou změnu v kariérní dráze. Často v sobě zahrnuje pojem „kariérní posun“. Přechod je chápán jako vnitřní posun v našich aspiracích a motivacích, což je v protikladu k termínu „kariérní změna“, který je vnímán jako vnější proměna v našem životě.
  2. Kariérní posun: Kariérní posun často označuje přechod z jedné specializované oblasti nebo role do jiné. Při zahájení kariérního posunu se často naskýtá příležitost uplatnit stávající dovednosti a znalosti v rámci stejné širší oblasti. 
  3. Změna kariéry: změna kariéry se většinou týká změn způsobených vnějším faktorem, jako byly změny v důsledku pandemie COVID-19, kdy jednotlivci museli změnit odvětví nebo dokonce celé obory. Změna kariéry obvykle vyžaduje získání nových dovedností, kvalifikace, zkušeností nebo sítí. 

Typy kariérních přechodů

Kariérní přechody lze kategorizovat z různých hledisek. Nejčastěji se můžeme setkat s následující typologií:

  • a/ Vertikální přechody: vertikální přechod znamená přesun v rámci organizační nebo odvětvové hierarchie. Často jsou spojeny s očekáváním vyššího platu a nezřídka s sebou nesou zvýšení odpovědnosti a větší tým podřízených.
  • b/ Horizontální přechody: horizontální přechod se odehrává v rámci stejného odvětví nebo profese a může zahrnovat nástup na jiné pozice s podobnými povinnostmi nebo změnu zaměstnavatele.
  • c/ Laterální přechody: laterální přechod zahrnuje přechod na novou pozici, která nesouvisí s předchozím zaměstnáním, obvykle v podobném platovém rozpětí jako současná funkce. K těmto laterálním přechodům často dochází v rámci stejné společnosti a slouží k účelům, jako je získání nových dovedností, snaha o povýšení nebo zviditelnění.
  • d/ Podnikatelské přechody: K podnikatelskému přechodu dochází, když se jednotlivci rozhodnou zahájit vlastní podnikání nebo se stát samostatně výdělečně činnými. 

Jaké jsou vaše vlastní zkušenosti s kariérními přechody? Zažili jste někdy některý z uvedených typů kariérních přechodů? Jak vypadá vaše kariérní dráha? Může být zajímavé prozkoumat vlastní zkušenosti a definovat dovednosti, které by vám mohly pomoci zvládnout kariérní přechod. Hodně štěstí!

Odkazy: 

SULLIVAN SHERRY E., AL ARRIS AKRAM. Making sense of different perspectives on career transitions: A review and agenda for future research. Human Resource Management Review, Volume 31, Issue 1, 2021. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482218306788

CHUDZIKOWSKI KATARINA. Career transitions and career success in the new career era. Katharina Chudzikowski. Journal of Vocational Behaviour. Volume 81, Issue 2, 2021. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001879111001424

TAN JANESSA. Navigating the three phases of career transitions. 2021. Dostupné z: https://www.thoughtfull.world/mental-health/navigating-the-three-phases-of-career-transitions

Autor: Team AVITEUM, Prague / Czech Republic

Tento text je publikován za podmínek licence Creative Commons: CC BY-SA 2.0. Jméno autora je následující: CC BY-SA 2.0, Autor: Team AVITEUM, zdroj financování: Program Evropské unie pro vzdělávání dospělých Erasmus+. Text a materiály mohou být reprodukovány, distribuovány, veřejně zpřístupňovány, sdíleny a upravovány za následujících podmínek: V každém případě musí být zveřejněno jméno autora, licence a webová adresa původního zdroje.

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s jejím obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli použití informací v ní obsažených.